İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı.pdf

İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı

Metin Kaya

BÖLÜM - 1 İDARENİN GENEL ESASLARI İDARE KAVRAMI a. Organik – Yapısal Anlamda İdare b. Fonksiyonel – İşlevsel Anlamda İdare Yasama fonksiyonu ve İdare Yargı fonksiyonu ve İdare Yürütme Fonksiyonu Yürütmenin siyasi nitelikteki İşlemleri İdari Fonksiyonun Özellikleri Devlet İdaresinin Görevleri İDARE HUKUKU 1- İdare Hukuku sistemleri 2- İdare Hukukunun gelişimi 3- İdare Hukukunun Özellikleri 4- İdare hukukunun kaynakları İDARE HUKUKUNA EGEMEN OLAN ANAYASAL İLKELER 1. İdarenin Bütünlüğü a. İdari Vesayet b. Hiyerarşi – Silsile – i Meratip c. Hiyerarşi Vesayet Karşılaştırma 2. İdarenin Kanuniliği İlkesi- Kanuni İdare 3. Merkezden Yönetim ve Yerinden yönetim İlkesi a. Yerinden Yönetim ( Adem-i Merkeziyetçilik) İlkesi 4. Kamu Tüzel Kişiliği Kuruluş Yetkileri Kamu Tüzel Kişiliğini Anayasadan alan Kuruluşlar İdari Kararla Kurulabilen Kamu Tüzel Kişilikleri Kamu Tüzel kişiliği Kanunla Verilenler Devlet Tüzel Kişiliği Devlet Tüzel Kişiliğine Sahip Kuruluşlar BÖLÜM - 2 İDARİ İŞLEMLER 1-) İdari İşlem Kavramı 2-) İdari işlemin özellikleri İdari işlemin özellikleri Tek yanlılık: Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma İcrailik İdarenin İcrai olmayan işlemleri Re’sen İcra edilebilirlik: Yargısal Denetim 3-) İdari İşlem Türleri 1. Birel İşlemler a-) Maddi Açıdan Tasnif b-) Doğuracakları Hukuki Sonuçlar açısından c-) Açıklanan İradenin Sayısına ve Usulüne Göre İşlemler d. Açıklanan İradenin Şekline Göre İşlemler e. Muhatapları üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif f-) İsteğe Bağlı olup olmamalarına Göre Tasnif 4-) İdari İşlemin Unsurları A. YETKİ UNSURU b-) Şekil Unsuru c-) Sebep Unsuru d-) Konu Unsuru e-) Amaç Unsuru 1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine bağlı nedenler a. Geri Alma b. Kaldırma c. Düzeltme d. Değiştirme İDARENİN İKİ YANLI İŞLEMLERİ 1. İDARİ SÖZLEŞMELER İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİ TAHKİM İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ( KAMU İHALELERİ ) a-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ( DİK ) b-) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ( KİK ) c-) İhale Yöntemleri d-) İhale Süreci ve Yöntemleri e-) İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü KAMU İHALE KURUMU 4046 Sayılı ÖZELLEŞTİRME KANUNU BÖLÜM - 3 İDARENİN YETKİLERİ 1-) Düzenleme Yetkisi 2-) Yaptırım Uygulama Yetkisi 3-) MAL EDİNME YETKİSİ a. KAMULAŞTIRMA b-) İstimval c-) Kamulaştırmasız El Atma d-) Geçici İşgal e-) Devletleştirme 4-) Kolluk Yetkisi 1-) Kamu Düzenin Unsurları 2-) Kolluk Türleri Kolluk Usulleri Kolluk İşlemleri JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÖLÜM 4 İDARENİN MALLARI 1-) Kamu Malı Kamu Mallarının Özellikleri c-) Kamu Mallarının Kullanımı 2. Kamunun Özel Malları BÖLÜM - 5 KAMU HİZMETLERİ 1-) Kamu Hizmetinin Özellikleri 2-) Kamu Hizmetinin İlkeleri 3-) Kamu Hizmetlerinin Türleri BÖLÜM – 7 KAMU GÖREVLİLERİ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Kapsamı 1-) Memur Kavramının Öğeleri 2-) Memurluk mesleğinin Temel İlkeleri 3-) Devlet Memuru olma Şartları 4-) Memuriyete Girişte Sınav Yöntemi 5-) Aday memurluk 6-) Atama ve Göreve Başlama 7. İstisnai Memurlar 8-) Memurların Hakları Ödevleri ayrıcalıkları 9. Memurların Disiplin Rejimi 10. Memur Statüsünde Kısıntı Yapan İlkeler CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ÜST KADEME YÖNETİCİLERİN ATANMASI KAMU ETİK KURULU MEMURLARIN YARGILANMASI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE BÖLÜM - 8 İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU 1-) İdarenin Sorumluluğunu Doğuran Şartlar 2-) Sorumluluk Türleri 3-) İdarenin Sorumluluğunu Azaltan ya da Kaldıran Durumlar BÖLÜM 9 BİLGİ EDİNME HAKKI  - İMAR HUKUKU BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU İMAR HUKUKU 1. İmar Planları 2. İmar Planlarının İlanı 3. Yapı Ruhsatiyesi 4. Ruhsat Müddeti 5. Yapı Kullanma İzni 6. Ruhsatsız Yapılar 7. Ruhsatsız Yapılar 8. Arsa Düzenlemesi 9.İdari Yaptırımlar I. BÖLÜM: BAŞKENT TEŞKİLATI A-) CUMHURRBAŞKANI CUMHURBAŞKANI SEÇİM USULÜ 1. Seçim Döneminin Başlangıcı 2. Seçim Sistemi 3. Seçimlerin Geri Bırakılması 4. Aday Gösterilme 6. Adaylığın İncelenmesi, Geçici Aday, İtiraz ve Kesin Aday Listesi 7. Cumhurbaşkanı Adayı Olanların Göreve Geri Dönmeleri 8. Adaylara Yardım Görev ve Yetkileri Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılacak Düzenleyici İşlemler 1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2. Yönetmelik CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU CUMHURBAŞKANINA VEKÂLET CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI 1. CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI 2. CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI 4. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI 5. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI 6. CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR A. Devlet Denetleme Kurulu B. Milli Güvenlik Kurulu C. Savunma Sanayi Başkanlığı D. Varlık Fonu 7. BAKANLIKLAR Bakanlıkların Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları 8. İDARİ KURUL VE KONSEYLER A. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu B. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu C. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu D. 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen Kurul E. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu F. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu G. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilen Komisyon H. Toptancı Hal Konseyi I. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 9. CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ YÜKSEK ASKERİ ŞURA II. BÖLÜM: BAŞKENTE YARDIMCI KURULUŞLAR 1. DANIŞTAY I. Danıştay Meslek Mensupları a. Danıştay Başkanı b. Danıştay Başsavcısı c. Başkanvekilleri d. Üyeler II. Danıştay’ın Organları b-) DANIŞTAY’IN GÖREVLERİ 2. SAYIŞTAY 3. EKONOMİK VE SOSYLA KONSEY YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurulu Yönetim Kurulu Ajansların denetimi III. BÖLÜM: MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI Merkezi İdare TAŞRA TEŞKİLATI 1. İL İDARESİ A. İl İdaresinin Kurulması Kaldırılması, Değiştirilmesi B. İl İdaresinin Organları II. İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI III. İL İDARE KURULU 2. İLÇE İDARESİ A. Kurulması, Kaldırılması Değiştirilmesi B. İlçe İdaresinin Organları I. Kaymakam II. İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI III. İLÇE İDARE KURULU 3. BUCAK İDARESİ IV. BÖLÜM: YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI A. MAHALLİ İDARELER MAHALLİ SEÇİMLERİ MAHALLİ İDARELER 1. İL ÖZEL İDARESİ I. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları II. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları IV. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI B. İL ENCÜMENİ210 C. VALİ V. İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI VI. İL ÖZEL İDARESİNİN DENETİMİ VII. İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİNİN AKSAMASI VIII. İL ÖZEL İDARESİNİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ 2. BELEDİYE I. Kuruluş ve Sınırlar II. Belediyenin Organları A. BELEDİYE MECLİSİ B. BELEDİYE ENCÜMENİ C. BELEDİYE BAŞKANI D. BELEDİYE ORGANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI III. BELEDİYE TEŞKİLATI IV. BELEDİYENİN DENETİMİ V. BELEDİYE HİZMETLERİNDE AKSAMA VI. BELEDİYENİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ VII. BELEDİYENİN BORÇLANMASI VIII. KENTSEL DÖNÜŞÜM 3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ II. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI III. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORGANLARI A. Büyükşehir Belediye Meclisi B. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMENİ C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI IV. DANIŞMANLAR V. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TEŞKİLATI VI. BÜYÜKŞEHİR GELİRLERİ VE BÜTÇESİ VII. BELEDİYELER ARASI HİZMET İLİŞKİLERİ VE KOORDİNASYON 4. KÖYLER I. KÖYÜN TANIMI, KURULMASI VE KALDIRILMASI II. KÖYÜN GÖREV VE YETKİLERİ III. KÖYÜN ORGANLARI A. KÖY DERNEĞİ B. İHTİYAR HEYETİ C. MUHTAR IV. KÖYPERSONELİ V. KÖY BÜTÇESİ VE GELİRLERİ VI. KÖY YERLEŞME PLANI MAHALLE YÖNETİMİ MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ I. KURULMASI II. BİRLİK TÜZÜĞÜ III. BİRLİK ORGANLARI A. BİRLİK MECLİSİ B. BİRLİK ENCÜMENİ C. BİRLİK BAŞKANI IV BİRLİĞİN DENETİMİ V. KÖYE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ B-) HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI (Kamu Kurumları) Kamu Kurumlarının Türleri I.İDARİ (KLASİK) KAMU KURUMLARI II.KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ III.SOSYAL KAMU KURUMLARI IV. BİLİMSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI V. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR VI. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI EK - 1 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU EK - 2 BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU I. Bilgi ve Belgeye Erişim Süreleri II.  İtiraz Usulü III. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu IV. Bilgi Edinme Kapsamının Sınırları EK – 3 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU Ek – 4 Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu KAYNAKÇA (Tanıtım Bülteninden)

İdari Teşkilat Ders Notu hakkında Mehmet Baki tarafından yazılan gönderiler. ... İdare hukukunun birçok alanında olduğu gibi kamu tüzel kişiliğinin ne ... İkinci kısmı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki, bu dönemdeki teşkilat yapıs... ATAY, E. E., “Fransız İdare Hukukunda Bağımsız İdari Otoriteler ... Anayasal dayanakları ve Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatı içindeki konumları doktrinde ...

3.86 MB Dosya boyutu
9786056941030 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.ristorantelafamiglia.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Türk İdare Hukuku Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat SEZGİNER İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil KAYA İdare Hukuku Öğretim Üyesi 12. Baskı Eylül 2020 - Genel Olarak İdare ve İdare Hukuku - İdari Teşkilat - İdari İşlem, İdari Eylem ve İdari Sözleşmeler - … 10.10.2019

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal süresince yayımlanan çeşitli kanun hükmünde kararnameler ve nihayet yeni sistemde Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile özellikle Türk İdari Teşkilat yapısı ve yönetim anlayışında önemli değişiklikler olmuştur. İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı. Editör(ler): Yazar(lar): Metin Kaya, Yayınevi: Temsil Kitap. 23,68 % 14 indirim. 27,00 . Sepete At. Tweet. Yaklaşık 7 iş günü içerisinde tedarik edilir.

avatar
DOĞAN KARA

Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal süresince yayımlanan çeşitli kanun hükmünde kararnameler ve nihayet yeni sistemde Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile özellikle Türk İdari Teşkilat yapısı ve yönetim anlayışında önemli değişiklikler olmuştur. İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı. Editör(ler): Yazar(lar): Metin Kaya, Yayınevi: Temsil Kitap. 23,68 % 14 indirim. 27,00 . Sepete At. Tweet. Yaklaşık 7 iş günü içerisinde tedarik edilir.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Metin Kaya adlı yazara ait İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı kitabı kapıda ödeme, taksit seçenekleri ve Sözcü Kitabevi'nden satın alabilirsiniz.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

İdare Hukuku ve Türk İdari Teşkilatı Temsil Yayınları. Kitaptaki konuların ana başlıkları: BÖLÜM - 1 İDARENİN GENEL ESASLARI İDARE KAVRAMI a. Organik – Yapısal Anlamda İdare b. Fonksiyonel – İşlevsel Anlamda İdare Yasama fonksiyonu ve İdare Yargı fonksiyonu ve İdare Yürütme Fonksiyonu Yürütmenin siyasi ...